Industri Energi sine nettsider

Vedtekter

Industri Energi Odfjell Avd. 171 sine gjeldene vedtekter, som velges av- og på årsmøte.

INNHOLDSFORTEGNELSE

§ 1.           AVDELINGENS FORMÅL

§ 2.           MEDLEMSKAP

§ 3.           ÅRSMØTE

§ 4.           ÅRSMØTETS MYNDIGHETSOMRÅDE

§ 5.           EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

§ 6.           STYRETS FUNKSJON OG MYNDIGHETSOMRÅDE

§ 7.           URAVSTEMMING

§ 8.           TILLITSVALGT

§ 9.           ØKONOMI

§ 10.        KONTINGENT

§ 11.        REVISJON

§ 12.        ARBEIDSSTANS

§ 13.        UTELUKKING AV MEDLEMMER

§ 14.        OPPLØSNING AV AVDELINGEN

§ 15.        FORHANDLINGSUTVALG

§ 16.        KAMP OG SOSIALFOND

§ 17.        TVISTER

§ 1. AVDELINGENS FORMÅL
1. 1       Avdelingen drives etter vanlige demokratiske prinsipper av de til en hver tid lovlig valgte tillitsvalgte.
1. 2       Organisere alle ansatte i Odfjell Drilling offshore/onshore både vertikalt og horisontalt.
1. 3       Avdelingen skal være partipolitisk nøytral.
1. 4       Ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, miljømessige, yrkesmessige og sosiale forhold innen oljeindustrien gjennom nødvendige avtaler.
1. 5       Arbeide for økt innflytelse i bedriften på alle plan.
1. 6       Føre forhandlinger på vegne av medlemmene.
1. 7       Fremme en stadig bedre forståelse og gjensidig respekt mellom selskapets ledelse og de ansatte.
1. 8       Koordinere alle felles interesser ovenfor bedrift, organisasjon og andre avdelinger.
1. 9       Sammen med bedriftsledelsen arbeide for å styrke bedriften utad.
1.10      Bidra aktivt i styrer, utvalg og råd.

§ 2. MEDLEMSKAP
2. 1       Avdelingen er tilsluttet Industri Energi.
2. 2       Vilkår for medlemskap er at forbundets og avdelingens vedtekter og vedtak følges.
2. 3       Hvert medlem plikter etter evne å støtte avdelingens virksomhet.
2. 4       Inn– og utmelding skal foregå skriftlig til forbundet – eller til avdelingen.
2. 5       Ved utmelding opphører rettigheter og plikter ved utgangen av første kalendermåned.
2. 6       Medlemskap opphører normalt når man ikke lenger er ansatt i bedriften.
2. 7       Det er ikke tillatt å melde seg ut under eller i forbindelse med en arbeidskonflikt. I slike tilfeller fortsetter medlemmets ansvar overfor forbundet og avdelingen til konflikten er løst.
Arbeidskonflikten regnes fra den dato melding om plassfratredelse er gitt og til konflikten er løst.
2. 8       Et hvert medlem plikter å hemmeligholde for uvedkommende, saker som er av viktighet for foreningen.
2.9        Medlemmer som går ut av aktiv tjeneste med pensjon eller permisjon, under utdanning, ved attføring, arbeidsløshet, arbeidsstans eller militærtjeneste, og som betaler kontingent etter forbundets vedtekter, beholder sine rettigheter i avdelingen / forbundet.

§ 3. ÅRSMØTE
3. 1       Årsmøtet er avdelingens høyeste organ. Ordinært årsmøte skal holdes hvert år på sted og tid som fastsettes av styret, senest medio mars
3. 2       Til årsmøtet møter 3 representanter fra hver enhet/avdeling, inkludert styrets representanter.
3.3        Styret forbereder og innkaller til årsmøtet.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet skal avholdes, innkalling og saksdokumenter skal delegatene i hende senest 1 uke før årsmøtet skal avholdes.

3. 4       Årsmøte skal behandle; beretning, regnskap og budsjett, innkomne saker, vedtekstsendringer, handlingsplan og valg.
3. 5       Årsmøtet godkjenner dagsorden og velger møteleder og to referenter.
3. 6       Møtets valgte referenter er ansvarlig for at protokoll og referat blir ført. Protokoll skal inneholde alle innkomne forslag og navn på forslagsstilleren, selv om forslaget blir nedstemt. Forslaget skal foreligge skriftlig før avstemming. Protokollen skal godkjennes før årsmøtet oppløses.
3. 7       Referat fra årsmøtet skal sendes så snart som mulig etter møtet til årsmøtets delegater.

§ 4. ÅRSMØTETS MYNDIGHETSOMRÅDE.
4. 1       Behandle og gjøre vedtak i alle saker som er oppført på den vedtatte dagsorden. På dagsorden skal det alltid stå behandling av årsmeldinger og regnskap for årsmøteperioden samt budsjett for den neste.

4. 2       Styret i avdelingen kan være opp til 12 styremedlemmer. Jmf 3.7 i hovedavtalen. Dette skal gjenspeile aktiviteten i selskapet, aktiviteten og størrelsen overenskomstene.
Leder for Ungdomsutvalget skal ha en plass i styret når ungdomsutvalget fungerer etter målsetning.
Årsmøtet velger styremedlemmene og størrelsen på styret etter innstilling.
Av disse styremedlemmer, skal årsmøtet velge etter innstilling:
– Leder
– Nestleder
– Sekretær
– Kasserer
Disse 4 stillinger er styrets arbeidsutvalg.
AU bør gjenspeile alle overenskomstene avd 171 representerer
Årsmøtet velger også 3 vararepresentanter,
Henholdsvis en for hver overenskomst.

4. 3       Årsmøtet velger 2 revisorer for 2 år, hvorav en er på valg hvert år.
Revisorene godtgjøres med samme timerate som tillitsvalgte får ved arbeid på avdelingskontoret.

4. 4       Årsmøtet skal velge en valgkomité bestående av 4 personer, hvorav halvparten er på valg hvert år.
4. 5       Styrets medlemmer og vararepresentanter velges for 2 år, hvorav halvparten er på valg hvert år.
4. 6       Benkeforslag kan kun reises i forbindelse med den aktuelle sak som er til behandling.

4. 7       Vedtektsendringer foretas av årsmøtet. Endringer krever 2/3 flertall. Alle forslag skal være skriftlige og begrunnet.

§ 5. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
5. 1       Når 1/3 av årsmøtets delegater krever ekstraordinært årsmøte, skal avdelings styre tilrettelegge for dette.
5. 2       Over 50 % av styret kan kreve ekstraordinært årsmøte.
5. 3       Når 20 % av medlemmene krever det, skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte.
5. 4       Et ekstraordinært årsmøte kan kun behandle den saken som er årsak til innkallelsen.
5. 5       Ved ekstraordinært årsmøte gjelder disse vedtekter i § 4, i den utstrekning det er mulig.

§ 6. STYRETS FUNKSJON OG MYNDIGHETSOMRÅDE.
6. 1       Styret er ansvarlig for at den daglige drift er i samsvar med vedtekter og retningslinjer fastsatt av årsmøtet.
6. 2       Leder er ansvarlig for den daglige drift av avdelingskontoret.
6. 3       Leder innkaller til styremøte.
6. 4       Når 50 % av styret krever ekstraordinært styremøte, skal leder innkalle til dette.
6. 5       Kasserer er ansvarlig for føring av regnskap og skal påse at utbetalingene skjer i henhold til intensjonene i vedtektene, samt retningslinjer trukket opp av årsmøtet.
6. 6       Styret skal forvalte avdelingens økonomiske midler og gi bevilgninger etter årsmøtets retningslinjer.
6. 7       Styret er vedtaksdyktig når 2/3 av styremedlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme dersom det ikke vedrører hans/hennes egen person.
6. 8       Dersom tillitsvalgt blir valgt til en heltidsstilling i Industri Energi, permitteres vedkommende automatisk fra tillitsvervet i avdelingen.
6. 9       Det skal føres protokoll på alle styremøter.
6. 10     Medlemmer med representasjon i forbundet/foreningens organer/utvalg/råd, samt avdelingens representant/er (valgt av IE) til forbundsstyret eller landsstyret, kan innkalles med møteplikt til styremøte ved behov.
6. 11     Styret foretar suppleringsvalg i perioden.
6. 12     Dersom leder trer ut av styret, rykker nestleder opp som leder og styret velger ny nestleder frem til neste årsmøte.
6. 13     Til avdelingens styremøter har medlemmene møteplikt. Uteblir et medlem fra 2 møter etter hverandre uten gyldig grunn, skal han/hun utelukkes fra styret og styret utnevner nytt medlem for resten av valgperioden.

§ 7. URAVSTEMMING.
7. 1       Uravstemming er styrets høyeste myndighet.
7. 2       Uravstemming skal blant annet brukes ved / når:
Et flertall av avdelingens styre krever  .
Dersom 1/3 av medlemmene krever det.
Dersom 2/3 av årsmøtet krever det.
7. 3       Uravstemning skal foregå skriftlig etter retningslinjer som styret fastsetter.
7. 4       Uravstemingsresultatet er bindende dersom flere enn 1/3 av medlemmene har deltatt.
7. 5       Opptelling av de avgitte stemmer foretaes av et tellekorps på 4 – fire medlemmer som er utpekt av styret.
7. 6       Alle medlemmer har stemmeplikt slik at avstemmingsresultatet blir mest mulig representativt. Stemmemateriell skal oppbevares i minst 1 år.
7. 7       Styret skal forberede og gjennomføre uravstemningen.

§ 8. TILLITSVALGT
8. 1       For offshoreansatte velges en tillitsvalgt på hvert crew. Blant disse tillitsvalgte velges en hovedtillitsvalgt.
For hver landavdeling stab, ingeniørtjenester og verksted, velges en hovedtillitsvalgt. I tillegg kan det velges lokale tillitsvalgte.
De tillitsvalgte velges for 2 år av gangen. Hovedtillitsvalgt er ansvarlig for gjennomføring av valg av tillitsvalgte, samt valg av representanter til avdelingens årsmøte. (jmfr § 3.2)
8. 2       Slutter en tillitsvalgt i perioden, velges ny tillitsvalgt for 2 år.
8. 3       De tillitsvalgte skal utføre de oppgaver de blir pålagt av avdelingen. De skal opptre aktivt for å fremme og ivareta Industri Energi – avdelingen og medlemmenes interesser og ikke minst, arbeide aktivt for sunne og trygge arbeidsforhold for alle ansatte i bedriften.
8. 4       Tillitsvalgte kan også velges som verneombud.
8. 5       Et hvert medlem plikter å motta valg til tillitsverv innen avdelingen. Man kan, etter å ha stilt i tillitsverv, frasi seg verv for dobbel så lang tid som man har fungert.

§ 9. ØKONOMI
9. 1       Styret er ansvarlig for avdelingens økonomiske midler, etter de retningslinjer som årsmøtet har satt opp.
9. 2       Styret skal fremlegge et revidert regnskap / revisjonsberetning for årsmøtet til godkjenning.
9. 3       Styret skal fremlegge budsjett for neste periode (år) på årsmøtet for godkjenning.
9. 4       Regnskapet skal revideres av valgte revisorer og godkjennes av årsmøtet.
9. 5       Leder og kasserer har prokura.

§ 10.        KONTINGENT
10. 1     Kontingenten betales ved trekk i lønn.
10. 2     Endring av kontingenten skal gjøres av Industri Energi.
10. 3     Ethvert medlem forplikter seg til enhver tid å holde sitt medlemskap i orden. Avdelingen holder kontroll med medlemslister og kontingentinnbetaling.
10.4      Redusert kontingent kan oppnås i følgende tilfelle:
Militærtjeneste hvor lønn ikke opprettholdes.
Svangerskap hvor lønn ikke opprettholdes.
Lengre permisjon hvor lønn ikke opprettholdes
Skolegang hvor lønn ikke opprettholdes

Med redusert kontingent menes den til enhver tid gjeldende kontingent bestemt av IE.

§ 11.        REVISJON
11. 1     Revisjon av avdelingens regnskap skal foretaes av de valgte revisorer.
11. 2     Revisorene skal utføre sine oppgaver kritisk og tallmessig i samsvar med årsmøtets retningslinjer og god revisjonsskikk.
11. 3     Revisjonsberetning skal legges frem for årsmøtet til godkjenning.
11. 4     Styret har innsynsrett i regnskapet og kan foreta regnskapskontroll og kontroll av bankkonto og kassabeholdning.
11. 5     Regnskapene er tilgjengelige til gjennomsyn for medlemmene på avdelingskontoret.

§ 12.        ARBEIDSSTANS
12. 1     Nedleggelse av arbeidet kan ikke foretaes uten samtykke foreligger fra forbundsstyret / ledelsen.
12. 2     Når slikt samtykke foreligger eller når det er varslet lockout, skal det velges en streike- eller lockoutnemd.
12. 3     Så lenge arbeidsstansen varer, må ingen ta arbeid i bedriften som omfattes av arbeidsstansen eller i bedrifter hvor det er erklært ubetinget sympatiaksjon
Tar medlemmer annet arbeid, må de gi melding om dette til avdelingen Så lenge medlemmene har slikt arbeid faller forbundets stønad bort.

§ 13.        UTELUKKING AV MEDLEMMER.
13. 1     Enkeltmedlemmer kan utelukkes (ekskluderes) etter vedtak av forbund – og styret dersom et medlem for eks.:
Gjennom uredelig fremferd har tilegnet seg urettmessig understøttelse eller annen økonomisk vinning fra forbundet/ avdelingen.
Har opptrådt som streik- blokadebryter eller på annen måte organisasjonsskadelig.
Gjennom uriktige og villedende oppgaver har tilegnet seg medlemskap.
Vegret seg for å etterkomme forbundets / avdelingen vedtekter og beslutninger.
I skrift eller tale sprer rykter som kan skade forbundet / avdelingen, dets ledelse eller tillitsvalgte.
13. 2
a.         Enkeltmedlem som er utelukket etter vedtak av styret har
anledning til å anke avgjørelsen inn for forbundsstyret.
b.         Ankefrist er 8 uker fra avgjørelsen er gjort kjent skriftlig.

§ 14.        OPPLØSNING AV AVDELINGEN.
14. 1     Avdelingen kan ikke oppløses uten at det er 2/3 flertall for det på 2 etterfølgende uravstemminger.
Disse avholdes med minimum 3-tre måneders mellomrom og maksimum ett års mellomrom.

14. 2     Dersom avdelingen oppløses tilfaller avdelingens aktiva Industri Energi.
§ 15.        FORHANDLINGSUTVALG
15.1      Avdelingens forhandlingsutvalg ved forhandlinger med bedriften består av leder, nestleder og sekretær. I tillegg kan det innkalles representanter fra det området som er omfattet. Avdelingensstyret godkjenner alle lokale avtaler som berører tariffspørsmål.
15.2      Styret velger og innstiller delegater til sentrale forhandlinger i Industri Energi. Disse har mandat til å føre forhandlinger på avdelingen og medlemmenes vegne.

§ 16.        KAMP OG SOSIALFOND
16. 1     Avdelingen kan opprette eget kamp– og sosialfond.
16. 2     Fondet kan brukes til ekstra stønad under arbeidskamp og sosial stønad til vanskeligstilte medlemmer og / eller medlemmers etterlatte.
16. 3     Fondsstyret består av styret.
16. 4     Årsmøtet fastsetter rammer for utbetaling fra fondet.
16. 5     Styret kan vedta ekstra bidrag ved eventuell konflikt/utestengelse.

§ 17.        TVISTER
17. 1     Tolkning av disse vedtekter og tvister om hvordan de skal forståes blir avgjort av styret med rett til å klage til førstkommende årsmøte.