Industri Energi sine nettsider

Massesuggesjon om Pensjon

Vi har nå lagt bak oss en streik på 10 dager der noe må ha gått fryktelig galt rundt forståelsen av pensjon på vårt område og vi ønsker å prøve å forklare medlemmene våres enklest mulig hva man streiket for.

Jeg vil her forsøke å forklare veldig kort hva pensjonen det er strid rundt går ut på og hvilke kriterier som gjelder, for her er en del element for å kunne få den såkalte gavepensjonen (AFP+1G)

Hva ble man enig om i de ordinære forhandlingene?

I dag er det en overgangsordning der man har avtalt at man kan gå av med pensjon på flyterigg ved fylte 60 År og få en minimumsytelse som tilsvarer AFP+1G, denne ble nå videreført slik at ansatte som går av med pensjon vil få denne også i denne tariffperioden (2018-2020) Dette ble avtalt i de ordinære forhandlingene mellom Industrienergi og Rederiforbundet.

Hvorfor streiket SAFE ?

De streiket for at også nyansatte i denne tariffperioden skulle få samme rettighet som de som allerede er ansatt.

Hvem får gode av streiken til SAFE ??

Man må ha vært ansatt minst 3 år i selskapet eller hatt mer enn 5 år på denne overenskomsten, Man må selvsagt være i pensjonsalder (58+) og man kan ikke ta arbeid i konkurrerende bedrift offshore samt at man ikke kan ha en lønnsinntekt over 2G etter uttak (ved uttak 60 år) og man må selvsagt gå av med pensjon (slutte), Om man ikke oppfyller alle disse kriterier har man ikke rett på gavepensjon, Slik har det vært og slik er det ennå uavhengig av streikeresultatet.

I påvente av ny PTS som blir vedtatt av regjeringen har det vært en overgangsordning der man har utvidet den såkalte gavepensjonen for hvert tariffoppgjør gjennom forhandlinger (slik vi også i denne tariffperioden gjorde)

Industrienergi godtok rederiforbundets forslag om at nyansatte etter 1. Juni 2018 ikke får den såkalte Gavepensjonen. Selv om man hadde innbefattet nyansatte måtte øvrige vilkår over være oppfylt for å få gavepensjon. (garantien)

La oss så se på hva dette betyr og hvem som i denne tariffperioden kunne fått gavepensjon som altså er en minstebestemmelse på hva man skulle hatt i pensjon (tariffperioden 2018-2020) I 2020 er det nye forhandlinger og alle muligheter til å forlenge eller forbedre står man helt fritt til.

Følgene kriterier må oppfylles: Man må være 58+, man må ha jobbet i selskapet minst tre år eller ha 5 år på tariffområdet, man må slutte for å ta ut pensjonen i denne tariffperioden og ikke ta jobb i annet konkurrerende selskap offshore og man er avhengig av at regjeringen ikke har vedtatt ny PTS når man går av i tariffperioden 2018-2020

Dette betyr at det kun er de som er 58+ og har jobbet minst 5 år på avtaleområdet og som blir nyansatt etter 1. Juni 2018 som i det hele tatt kunne oppfylt kriteriene for å få ut AFP+1G i denne tariffperioden, ingen andre oppfyller kriteriene i denne tariffperioden (to år) og man må i tillegg slutte igjen i denne toårsperioden for å få ut pensjonen. Alle andre vil ikke ha oppfylt kriteriene i denne toårsperioden.

SAFE gikk til mekling og deretter streik i 10 dager for at også nyansatte etter 1.Juni skulle ha samme rettigheter som alle andre som allerede var ansatt, men fortsatt er kriteriene like på alt det andre for i det hele tatt kunne få gavepensjonen.

Man kan spørre seg hvem som er 58+ og som bytter jobb så sent og som i tillegg skal slutte innen juni 2020, siden pensjonsspørsmålet da vil komme opp igjen.

Ser man dette i sammenheng med at Industrienergi fikk inn forlengelse av to års gjeninntakelsesrett vil man fort finne ut at blir man nedbemannet nå vil gjeninntakelsesretten sikre dere i hele tariffperioden siden det er avtalt at de som er gjeninntatt med fortrinnsrett skal beholde alle rettigheter.

Og når man på toppen av det hele har fått inn ett snev av seniorpolitikk for eldre arbeidstakere som skulle være så uheldig å bli oppsagt i andre rederi samt ha liten opptjening i øvrige pensjonsordninger så vil man fort se at videreføring av den såkalte garantiordningen mest sannsynlig ikke vil gjelde noen nyansatte (Grunnlaget for streiken)

Jeg kan ikke se annet enn at her må noe ha gått fryktelig galt med forståelsen av hva man i dag har og hva man trodde man mistet og ikke minst hva man stemte for eller mot i uravstemningen og gikk til streik for.

Industrenergi har laget en video for ytterligere forklaring