Industri Energi sine nettsider

Industri Energi Odfjell mener vi har rett å nekte å samarbeide, med det vi mener er streikebrytere i SLB UK

Industri Energis avdelinger i Odfjell, ConocoPhillips (Ekofisk-Komiteen), Archer og Halliburton har alle henvendt seg til sine respektive bedrifter for å få avklart om bedriftene er enige i at våre medlemmer i nåværende situasjon kan benytte seg av retten nedfelt i hovedavtalene til å nekte å arbeide sammen med person som har vist utilbørlig opptreden. Tilsvarende forhold med å erstatte streikende personell, hadde aldri blitt akseptert på våre installasjoner!

Ekofisk feltsenter

Utfra blant annet informasjonen som kommer frem i artikkelen på industrienergi.no om at SLB UK har satt inn uorganiserte til å utføre jobben til de streikende om bord på Island Captain. Har vi valgt å formelt henvende oss til våre bedrifters ledelse for å avklare om de er enige i at dette er streikebryteri. Noe som i norsk arbeidsliv defineres som utilbørlig oppførsel. Blir vi enige med bedriftene om det, kan våre medlemmer nekte å samarbeide med streikebrytere uten at det skal få noen negative konsekvenser for våre medlemmer.

Inntil spørsmålet er avklart gjennom enighet med bedriftene, enighet mellom hovedorganisasjonene eller arbeidsretten har konkludert i dom, må ikke arbeidsstans eller annen form for arbeidskamp finne sted. Altså skal alle forholde seg på vanlig måte ovenfor SLB UKs operasjoner på Ekofiskfeltet inntil avklaring foreligger.

Bestemmelsen i Hovedavtalen mellom LO og NR lyder:

6.6 Ansatte som har vist utilbørlig opptreden

Arbeidstakere har ikke plikt til å arbeide sammen med eller under ledelse av personer som har vist slik utilbørlig opptreden at de etter alminnelig oppfatning i arbeidslivet eller samfunnslivet for øvrig bør kunne kreves fjernet. Dersom slike forhold oppstår skal det snarest opptas drøftelser mellom partene. Fører disse drøftelsene ikke til enighet, må arbeidsstans eller annen form for arbeidskamp ikke finne sted, men tvisten skal behandles videre i samsvar med reglene i kap. II.

Bestemmelsen i Hovedavtalen mellom LO og NHO lyder:

§ 10-1 Rett til å nekte å arbeide sammen med person som har vist utilbørlig opptreden

Arbeidstaker har rett til å nekte å arbeide sammen med eller under ledelse av personer som har vist slik utilbørlig opptreden at de etter alminnelig oppfatning i arbeidsliv eller samfunnsliv bør kunne kreves fjernet. Det skal i så fall snarest opptas drøftelser mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Oppnås ikke enighet, må arbeidsstans eller annen form for arbeidskamp ikke finne sted. Tvisten behandles av organisasjonene etter § 2-3

Klubbleder
Harald Hereid