Industri Energi sine nettsider

Industri Energi Odfjell bistår med 40.000,- til flyktninghjelp

Styret i Industri Energi Odfjell har i helgen gjort ett hastevedtak på vegne av våre medlemmer, der vi støtter direkte bistand til flyktninger på grensen til Polen.Les hele saken her

Solidaritet med Ukraina

English summary below.

Saken startet med at Radoslaw Moskal, som er ansatt i OWS Tananger som Software engineer,sendte en melding der han viste til at forbundet hadde bevilget 100 000 kroner i støtte til flyktninger og 60000 i støtte til Ukrainsk fagbevegelse. Raoslaw berømmet støtten forbundet sentralt hadde gitt og kunne fortelle at det betydde veldig mye for han. Vi fulgte opp med noen spørsmål siden medlemmet kommer fra Polen og han kunne fortelle at han hadde venner som jobbet på grensen med å bistå flyktninger. De har et prosjekt de har kalt «Varm grense for Ukraina».

 

Radoslaw Moskal på sin arbeidsplass i OWS Tananger

Radoslaw sine venner driver Gospel Church Gdansk(en internasjonal engelsktalende kirke). Sammen med lokale bedrifter, klarte de å få tak i en varebil med humanitær hjelp og tok den til grensen. Varebilen fikk de låne av en lokal foretningsmann . De delte ved grensen, Svitlana Napso(en av Radoslaws venner) dro til ukrainsk side og ved hjelp av andre frivillige fra Lviv satte de opp tre telt med oppvarming ved tre forskjellige grensepassasjer, to av dem med Maltesisk hjelpetjeneste. De klarte å organisere samarbeid med Ukravtodor (Statens tjeneste for spesial kommunikasjon og informasjonsbeskyttelse i Ukraina) i Lviv-distriktet, som tildelte telt og frivillige. «Varm grense for Ukraina» sørger for mat, gassvarmere, kjøper forsyninger og utstyr i Polen og organiserer flere frivillige. For øyeblikket er de det eneste tiltaket som gir systematisk hjelp til folk som står i kø ved grensen.

Flyktninger på en grensestasjon

Deres andre prioritet er å gi humanitær hjelp til byen Kharkiv som er under kraftig bombing og beskytning. Forsyningslinjene til byen med en befolkning på 1,5 millioner mennesker er ødelagt, og folket er syke og sulter. «Varm grense for Ukraina» har bygget samarbeid med et flyktning senter som har et stort lager med utstyr for humanitær bistand, så selve bistandsbehovet er i hvert fall delvis dekket. Vi gir også støtte til folk som allerede har krysset grensen, forbinder dem med byer i Tysklands Brandenburg-region og organiserer reisen deres dit.

Vi på klubbkontoret tenkte umiddelbart at dette er sak vi ønsker å støtte og det haster . Vi ønsker å bidra med de midlene vi har igjen på budsjettet til økonomisk bistand. I 2021 bevilget vi ikke støtte til noen og vi har derfor mulighet til å bidra med kr 40.000,- til dette formålet. Det er ett strålende tiltak å kunne støtte helt direkte i stedet for å bidra inn i en større organisasjon, nå går pengene uavkortet til å kjøpe Gass til å varme telt, innkjøp av telt, transport til å frakte flyktninger, drivstoff, mat, klær og andre helt livsnødvendige tiltak.

De fleste har nok utfordringer med å sette seg inn i situasjonen disse flyktningene er i. Familier må forlate ektefeller som bidrar i krigen og reiser i stor uvisshet om hva som skjer videre.

Industri Energi Odfjell er glad for å kunne bistå med midler vi har tilgjengelig. Et lite bidrag i en forferdelig situasjon, som har snudd livet opp ned til et helt land.

English summary:

The board of Industri Energi Odfjell has this weekend made an urgent decision on behalf of our members, where we support direct assistance to refugees on the border with Poland.

The case started with Radoslaw Moskal, who is employed by OWS Tananger as a Software engineer, sending a message in which he pointed out that the union had granted 100,000 kroner in support of refugees and 60,000 in support of the Ukrainian trade union movement. Raoslaw praised the support the central union had given and could tell that it meant a lot to him. We followed up with some questions since the member comes from Poland and he could tell that he had friends who worked at the border to assist refugees. They have a project they have called «Warm border for Ukraine»

With the help of Gospel Church Gdansk (an international English-speaking church) and local businesses, they assembled a van with humanitarian aid

and took it to the border. Another local businessman temporarily gave them one of their vans. We split up at the border, Svitlana Napso went to the Ukrainian side and with the help of entrepreneurs from Lviv they set up three tents with heating at three different border crossings, two of them with Maltese relief service. They managed to organize cooperation with Ukravtodor (State Service for Special Communications and Information Protection in Ukraine) in the Lviv district, which allocated tents and volunteers. «Warm border for Ukraine» provides food, gas heaters, buys supplies and equipment in Poland and organizes more volunteers. At the moment, they are the only measure that provides systematic help to people queuing at the border.

Their second priority is to provide humanitarian aid to the city of Kharkiv, which is undergoing heavy bombardment and shelling. The supply lines to the city with a population of 1.5 million people have been destroyed, and the people are sick and starving. «Warm border for Ukraine» has built cooperation with a refugee center that has a large stock of equipment for humanitarian aid, so the actual need for assistance is at least partially covered. We also provide support to people who have already crossed the border, connect them with cities in Germany’s Brandenburg region and organize their journey there.

We at the club office immediately thought that this is an issue we want to support and it is urgent. We want to contribute the funds we have left in the budget for financial assistance. In 2021, we did not grant support to anyone and we therefore have the opportunity to contribute NOK 40,000 for this purpose. It is a brilliant measure to be able to support directly instead of contributing to a larger organization, now the money goes in full to buy Gas to heat tents, purchase tents, transport for refugees, food, clothes and other completely vital measures.

Most people have enough challenges getting to grips with the situation these refugees are in. Families have to leave their spouses who contribute to the war and travel in great uncertainty about what happens next.

Industri Energi Odfjell is happy to be able to assist with funds we have available. A small contribution in a terrible situation, which has turned life upside down to an entire country.