Industri Energi sine nettsider

Et uønsket farvel

1 oktober måtte vi vemodig si farvel med 290 gode arbeidskolleger som ble med over til Archer i virksomhetsoverdragelse. I den anledning postet Bengt A. Olsen et flott innlegg på Pulse som vi synes var veldig bra. Vi har derfor valgt å poste dette videre på vår nettside og dele det med alle.

Et uønsket farvel

Det er med stort vemod vi i disse dager må si et foreløpig farvel til 290 gode medarbeidere og plattformaktiviteten på Visund, Snorre A, Snorre B, Njord og Sleipner A. Vi velger å bruke begrepet «foreløpig» da vi selvsagt skal kjempe for å få både folk og plattformkontrakter tilbake i fremtiden.

I disse dager gjennomføres virksomhetsoverføring av våre mannskaper til Archer samtidig som de overtar driftsansvaret for borekontraktene. Odfjell Drilling lykkes ikke med å få fornyet kontraktene på Visund, Snorre A, Snorre B, Njord og Sleipner A da Statoil valgte å gå ut med nytt anbud.

HR, de tillitsvalgte og en rekke andre i bedriften har i mange måneder jobbet tett mot tilsvarende disipliner i Archer for å få gjennomført virksomhetsoverføringen på en best mulig måte for våre medarbeidere. Selv om dette ikke er «lystbetont arbeid» – ingen liker å miste gode folk og kontrakter, så er det en type oppgave vi må leve med som boreleverandør. Dette selv om vi vet at våre ansatte hadde ønsket å kunne fortsette med «Odfjell Drilling logoen» på kjeledressen – og visittkortet. Mange som nå forlater oss har vært i selskapet gjennom flere tiår. Oppsiden er at våre ansatte sikres videre sysselsetting hos overtagende boreentreprenør.

Det er ingen glad dag i Odfjell Drilling når vi nå må si farvel til alle de som har tjent oss gjennom mange år og i skiftende tider. Vi er stolte over den jobben som dere har utført og er rimelig sikre på at hadde man ikke praktisert virksomhetsoverføring i denne type kontrakter, så ville terskelen for en operatør til å skifte boreentreprenør vært betydelig større.

Plattformkontraktene som vi nå må gi fra oss – for en periode – har vært en viktig og veldig synlig del av Odfjell Drilling gjennom svært mange år;

Sleipner A – borekontrakten med Statoil ble tildelt Odfjell Drilling første gang 2. august 1990 og vi har vært kontinuerlig på SLA siden den gang. Kontrakten var opprinnelig en «turn-key» kontrakt der Odfjell Drilling i tillegg til borekontrakten var ansvarlig for leveranser fra 7 underleverandører, herunder sementering, kompletteringsvæsker, foringsrør- og lederørssammenkopling, slamlogging, brønnhodeinstallasjon og kjerneboring. Boringen skulle starte i 1992, men den 23. august 1991 havarerte plattformunderstellet til SLA i Gandsfjorden og borestart måtte utsettes til juli 1993. Ved Statoils utlysning av plattformboringskontraktene i 2012 fikk vi fornyet kontrakten på SLA og med andre ord sier vi nå farvel til en kontrakt vi har hatt ansvaret for kontinuerlig i 26 år. De siste årene har det vært lite boreoperasjoner på SLA og vi har kun hatt et mindre vedlikeholdscrew i fast rotasjon.

Njord – kontrakten for nybygget Njord ble tildelt Odfjell Drilling høsten 1995 da vi vant en plattformboringskontrakt med Norsk Hydro for alle deres feltinstallasjoner på norsk sokkel. Odfjell Drilling kom med i byggeprosjektet allerede tidlig i 1996 og første mann som tiltrådte Njord var Per Jarle Tjessem. Etter hvert hadde vi et stort team på Stord frem til ferdigstillelse og oppstart av boring sommeren 1997.

I 2002 la Norsk Hydro alle sine faste plattformboringskontrakter ut på anbud der vi «tapte på målstreken» da de økonomiske betingelser viste seg å ligge utenfor det vi kunne akseptere. Grunnet en del pågående operasjoner ble vi imidlertid værende på Njord frem til februar 2003.

Etter et nytt plattformboringsanbud vinteren 2011/2012, meddelte Statoil den 22. mai 2012 at vi hadde vunnet flere nye kontrakter og Njord var tilbake der den skulle være! Dessverre viste det seg at de strukturelle problemer som ble avdekket på plattformen var så alvorlige at boring som var planlagt fra oktober 2012, aldri kom i gang. I kontraktsperioden har vi derfor bare hatt et mindre antall personer i rotasjon på Njord. Plattformen er nå tatt til land for en fullstendig oppgradering.

Visund – nybygget Visund var også en del av plattformboringskontrakten som vi fikk tildelt av Norsk Hydro i august 1995. På samme måte som med Njord hadde vi byggeplassoppfølging og commissioning på boremodulene frem til ferdigstillelse og oppstart på feltet sommeren 1998.

I 2002 – før Norsk Hydro gikk ut med nytt plattformboringsanbud – ble Visund overtatt av Statoil og vi fortsatte vår borekontrakt for den nye operatøren. Vinteren 2003/2004 gikk Statoil ut på anbud for alle sine plattformboringskontrakter (med unntak av blant annet Sleipner A) og her fikk vi fornyet tillit på Visund.

Tredje gang vi vant frem med å fortsette på Visund var ved tildelingen av Statoils anbud i 2012. Visund har vært en svært viktig plattformboringskontrakt for Odfjell Drilling siden den ble tildelt høsten 1995 og det er beklagelig at vi ikke lykkes ved vårt fjerde og foreløpig siste forsøk.

Snorre A – kontrakten ble tildelt av Statoil i 2004 i det såkalte «Tampen-anbudet». Vi fikk da utvidet vår plattformboringsportefølje med Snorre A, Snorre B og Heidrun  – i tillegg til videreføring av Visund kontrakten. Det var Prosafe (nå KCA Deutag) som hadde borekontrakten på SNOA, SNOB og HEI og vi overtok den gang rundt 280 ansatte fra Prosafe. Borekontrakten var for 4 år, men med opsjoner som ble erklært, slik at kontrakten løp frem til 2012. I 2012 fikk vi tildelt ny borekontrakt slik at vi ved avslutning nå i oktober har hatt boreoperasjoner på plattformen de siste 12 år.

Snorre A har nettopp gjennomført en omfattende oppgradering av hele boreanlegget og vi skulle gjerne ha fortsatt for å kunne vise hva det duger til. Men da det er våre «gamle» ansatte som fortsatt skal ha det operative ansvaret, er vi trygg på at det går bra også fremover.

Snorre B – i likhet med Snorre A fikk vi kontrakten første gang i 2004 og kontraktforløpet har vært identisk med det som er beskrevet for SNOA. Kontrakten med Statoil for Snorre B var sammen med SNOA, VIS og HEI og NJO var svært viktig for oss da vi med det hadde boreoperasjonene på alle de flyttbare feltinstallasjonene på norsk sokkel. Men igjen, med «våre» mannskaper fortsatt på spaken, så går det nok bra for andre også…

En stor takk til alle som har gjort en formidabel innsats på disse plattformene gjennom mange år og en spesiell takk til de som har stått på og bidratt til en verdig avslutning og en kvalitetssikret overføring av folk og kontrakter.

Vi ønsker hver og en lykke til videre!

Bengt A. Olsen