Industri Energi sine nettsider

Årsmøte med tariffkonferanse 21. – 23. mars 2018

Styret i foreningen har innkalt til årsmøte med tariffkonferanse, og ber medlemmene sende inn forslag på saker som ønskes tatt opp for behandling.

Årsmøte med tariffkonferanse blir avholdt 21. – 23. mars i Stavanger. Innkalling er sendt ut til hovedtillitsvalgte som skal ta seg av påmelding av representatner fra de respektive enheter/avdelinger.

Årsmøtet er foreningens høyeste besluttende organ og skal i henhold til vedtektene §3 og §4 behandle og gjøre vedtak i følgende faste saker:

  •         Godkjenne årsberetning for 2017
  •         Godkjenne regnskap med revisjonsberetning 2017
  •         Vedta budsjett for 2018
  •         Diverse valg

Valg av nytt styre

Valg av ny valgkommite

Valg av revisor

Valg av forhandlingsutvalg

  •         Behandle vedtektene, med eventuelle endringer.
  •         Behandle og gjøre vedtak i innkomne saker til årsmøtet.
  •         Vedta handlingsplan

Medlemmene står fritt til å ta opp saker som de mener foreningens årsmøte bør behandle og gjøre vedtak i. Det gjøres oppmerksom på at sakene må sendes til industrienergi@odfjelldrilling.com og forslagsstiller må oppgi sitt arbeidssted.

Innsendelse av saker til årsmøte skal skje snarest mulig, senest innen 7. mars 2018.

NB: Hovedtillitsvalgt på hver enhet/avdeling koordinerer påmelding fra den enkelte rigg/avdeling.

Innsending av forslag til Tariffkonferansen

Styret i foreningen har som sagt innkalt til en samling som kombinerer årsmøte og tariffkonferanse,

og ber medlemmene sende inn forslag på saker som ønskes tatt opp for behandling.

Tariffkonferanse

I år er det hovedoppgjør og det er ikke bare lønn som skal forhandles.

På tariffkonferansen vil alle innkomne saker som gjelder tariffspørsmål behandles.

En prioritert liste over forslag til tariffsaker vil bli oversendt forbundet for videre behandling.

Forslag som gjelder særavtalene og individuelle lønnsvurderinger vil bli tatt med i forhandlinger med bedriften.

Foreningen har mange medlemmer innenfor alle stillingskategorier både offshore og onshore.

Vi oppfordrer alle til å tenke igjennom saker/forslag de ønsker behandlet både på årsmøtet

og tariffkonferansen ut fra personlige eller gruppens spesielle arbeidsforhold.

Link til avtaler:

Landavtalen NR

Særavtale for landansatte

Særavtale verksted

Odfjell drilling as,

Odfjell drilling technology as

Odfjell global business services as,

Odfjell platformdrilling as

Odfjell well services as,

Odfjell well services Norway as, avd verksted

Offshoreservices NR

Særavtale

Odfjell Well Services Norway as, avd TRS

Flyteriggavtalen NR

Kompetansepoolavtalen

Odfjell Drilling management as

Deepsea management as

Vi gjør igjen oppmerksom på at foreningen må ha inn skriftlige forslag sendt til epost: industrienergi@odfjelldrilling.com  med navn på forslagsstiller og arbeidsplass.