Industri Energi sine nettsider

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring – Gir økonomisk støtte på 12 G til etterlatte ved dødsfall. Forsikringen gjelder også ektefelle- /samboer. Forsikringen opphører ved fylte 70 år. Forsikringen koster 295,50,- kr pr. måned uten om medlemskapet. *Grunnbeløpet (G) er per 1. mai 2023 kr 118620, -. Verdien av 12 G blir da kr 1 423 440,-.

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikringen gir erstatning ved dødsfall som går til etterlatte.

Selv om forsikringssummen er økt til 12G er det ingen forskjell i måneds pris.; premien blir fortsatt kr 295,50 ,- pr mnd.

Grunnerstatningen er 12 G. I tillegg er det knyttet ektefelleforsikring til denne dekningen slik at dersom medlemmets ektefelle/samboer* faller fra, vil det bli utbetalt 12 G til medlemmet. Disse summene ligger fast og trappes ikke ned ved stigende alder.

*Som samboer regnes person som den forsikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold, hvis det i Folkeregisteret fremgår at de to har hatt samme bolig de siste to årene, eller person som har felles barn og felles bolig med den forsikrede. En person regnes ikke som samboer dersom det på det tidspunktet da forsikringstilfellet inntrådte forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås.

Dersom en slutter har en rett til å videreføre gruppelivsforsikringene for egen betaling, uten å levere inn helseerklæring. Industri Energi Odfjell vil utlevere skjema for tilbud om fortsettelsesforsikring som du returnere direkte til forsikringsselskapet. Forsikringsselskapet vil sende premie på fortsettelsesforsikring innen 2 måneder. Om en ikke mottar et slikt tilbud om fortsettelsesforsikring innen 2 måneder etter sluttdato, tar en kontakt med Industri Energi Odfjell.

Lurer du på noe?
Ønsker du mer informasjon eller har spørsmål om forsikringer? Da er det bare til å ta kontakt med oss på IndustriEnergi@odfjelldrilling.com så hjelper vi deg.